Onderwijs

Het Dr.-Knippenbergcollege is een brede kwaliteitsschool en profileert zich specifiek op het versterken van het bèta-onderwijs (technasium op vwo/havo-niveau en Bèta Challenge Project (BCP) op mavo-niveau) en sport (sportklassen).

De school is opgedeeld in overzichtelijke, onderwijskundige eenheden of afdelingen. Een warm pedagogisch klimaat vormt de basis waarop resultaatgericht wordt gewerkt en waar de leerling wordt uitgedaagd om talenten te ontwikkelen en te tonen.

Het schoolteam is georganiseerd in afdelingen die verantwoordelijk zijn voor onderwijs en begeleiding.
Begeleiding is na onderwijs het belangrijkste werkterrein van de afdelingen binnen de school. Binnen de afdeling is de mentor de spil voor de begeleiding en aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s).

Vakdocenten leveren in hun lessen een grote bijdrage aan de directe begeleiding van leerlingen. Zij zijn (binnen secties) verantwoordelijk voor de inhoud van het vak en de toetsing.
Daar waar de begeleiding ontoereikend blijkt gaat de begeleiding over in extra ondersteuning. Het zorgteam voorziet mentoren en vakdocenten van gerichte expertise en neemt de ondersteuning over op het moment dat intensieve professionele expertise nodig wordt geacht.

Binnen het kader van passend onderwijs heeft de school zijn grenzen van ondersteuning bepaald en is een expertisecentrum ingericht ten behoeve van leerlingen waaraan leerlinggebonden financiering is toegekend.