Medezeggenschapsraad

De MedezeggenschapsRaad (MR) bestaat uit 20 leden: 10 personeelsleden en 10 ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen.

De OMO Scholengroep Helmond bestaat uit drie deelscholen:

 • Carolus Borromeus College
 • Vakcollege Helmond
 • Dr.-Knippenbergcollege

Elke deelschool heeft een afvaardiging naar omvang van de deelschool binnen OMO Scholengroep Helmond. De MR is de formele gesprekspartner van de rector.  De MR houdt zich uitsluitend bezig met deelschooloverstijgende zaken.

Enkele zaken die in de MR worden besproken:

 • huisvesting
 • aannamebeleid
 • ARBO-beleid
 • financiën

Verder komen alle onderwerpen, die in de Deelraad MedezegenschapsRaad (DMR) besproken zijn, ook aan de orde. De MR is het wettelijk orgaan van OMO Scholengroep Helmond. Zij verleent aan de rector instemming of advies als het gaat over (deel)schoolse zaken.

De vergaderdata voor dit schooljaar vindt u in de jaarplanning op de schoolportal, alleen toegankelijk voor ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en personeel.

Iedere deelschool heeft een eigen Deelraad MedezeggenschapsRaad (DMR). De DMR is de formele gesprekspartner van de directie. Dit orgaan houdt zich bezig met deelschool-specifieke zaken. Daarnaast vervult de DMR een adviserende rol richting de Medezeggenschapsraad (MR) van de OMO scholengroep Helmond.

 Enkele zaken die in de DMR worden besproken:

 • jaarplanning
 • leerlingenvoorzieningen
 • veiligheid op school
 • formatieplan (inzet personeel)
 • lesrooster, schooltijden en dergelijke

De DMR heeft een afvaardiging binnen de MR van de OMO Scholengroep Helmond. De leden nemen besluiten, adviseren en denken mee aangaande zaken die het Dr. Knippenbergcollege betreffen.

De DMR bestaat uit onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. De directeur of een directielid is elke vergadering aanwezig en vertegenwoordigt de schoolleiding.

De vergaderdata van de DMR van dit schooljaar vindt u in de jaarplanning op de schoolportal, alleen toegankelijk voor ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en personeel.