Skip to content

Medezeggenschap

Medezeggenschap

Zoeken

Voor leerlingen

Onze school heeft een leerlingenraad. Vertegenwoordigers van deze raad vertellen er zelf over op deze pagina.

Voor ouders

Ouderbetrokkenheid binnen onze school en het onderwijs aan uw kind(eren) vinden wij belangrijk. Naast het persoonlijke contact met docenten, mentoren en schoolleiding is het zeer gewenst dat ouders ook een bijdrage leveren in diverse overlegorganen van de school. Dit kan op verschillende manieren:

Deelname aan een klankbordgroep
Een klankbordgroep komt drie keer per schooljaar een avond bij elkaar (van 19.30 uur tot 21.30 uur). De afdelingsleider treedt op als voorzitter van de bijeenkomst. Tezamen met ouder(s)/verzorger(s), waarvan 1 ouder uit de ouderraad, wordt thematisch gesproken over schoolse aangelegenheden. De school kiest het thema voor elke bijeenkomst.

Voor meer informatie klik hier.

Lid van de ouderraad
De ouderraad van de school vergadert circa 6 keer per jaar. Bij dit overleg is altijd een lid van de schoolleiding aanwezig. Met de ouderraad worden schoolontwikkelingen in de ruimste zin van het woord besproken. In dit overleg kunnen thema’s aan de orde komen die voor alle ouder(s)/verzorger(s) en hun kinderen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld vraagstukken over ouderbijdrage, de begroting, onderwijstijd, aandacht voor gezonde voeding enzovoort. De ouderraad streeft naar een samenstelling waarin van verschillende jaarlagen en opleidingen ouders vertegenwoordigd zijn.

Voor meer informatie klik hier.

Lid van de DeelMedezeggenschapsRaad (DMR) 
Het Dr. Knippenbergcollege heeft een (deel) medezeggenschapsraad waarin personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigd zijn. De DMR vergadert 8 keer per jaar. De vergaderingen van de DMR zijn altijd één week voor de MR vergaderingen. In dit overleg worden besluiten genomen ten aanzien van schoolbeleid. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het vaststellen van schoolregels, veiligheidsbeleid, lessentabellen, onderwijskundige veranderingen, de jaarplanning. Daarnaast volgt de DMR de uitvoering van het beleid.

Voor meer informatie klik hier.

Lid van de MedezegenschapsRaad (MR) OMO Scholengroep Helmond
Het Dr. Knippenbergcollege maakt deel uit van OMO Scholengroep Helmond. In de medezeggenschapsraad van OMO Scholengroep Helmond zijn alle drie de scholen vertegenwoordigd. Zitting hebben personeel, ouders en leerlingen. In de MR wordt het beleid van de hele scholengroep besproken en wordt instemming gegeven en worden besluiten genomen over bijvoorbeeld het schoolplan, de begroting, personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid en dergelijke.

Voor meer informatie klik hier.

Moet u aan alle overleggen deelnemen?
Het is in principe gewenst dat ouders die in een DMR plaatsnemen, ook een verbinding hebben met hun achterban in de ouderraad en het is gewenst dat een ouder die zitting heeft in de MR ook zitting heeft in de DMR. Dat vraagt echter een heel grote tijdsinvestering en is bespreekbaar.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.