Skip to content

Medezeggenschap

Medezeggenschap

Zoeken

Voor leerlingen

Onze school heeft een leerlingenraad. Een raad waarin alle leerlingen hun zegje kunnen doen. De leerlingenraad van de Knip wil dat alle leerlingen vertegenwoordigd zijn, van ieder leerjaar en ieder niveau. Daarom verzamelen wij ons iedere maand met alle klassenvertegenwoordigers in het Knip-Leerlingencongres: De Tweede Raad. Samen praten en strijden wij voor een betere school en een eerlijke positie van de leerling, de leerling verenigd voor beter onderwijs! Ons motto is dan ook een leerlingenraad van de leerling, door de leerling voor de leerling!

Je kunt ons altijd mailen op het volgende email adres: llrknip@live.nl of een brief in onze brievenbus stoppen in de mediatheek.

Voor ouders

Ouderbetrokkenheid binnen onze school en het onderwijs aan uw kind(eren) vinden wij belangrijk. Naast het persoonlijke contact met docenten, mentoren en schoolleiding is het zeer gewenst dat ouder(s)/verzorger(s) ook een bijdrage leveren in diverse overlegorganen van de school. Dit kan op verschillende manieren:

Deelname aan een klankbordgroep
Een klankbordgroep komt drie keer per schooljaar een avond bij elkaar (van 19.30 uur tot 21.30 uur). De afdelingsleider treedt op als voorzitter van de bijeenkomst. Tezamen met ouder(s)/verzorger(s), waarvan 1 ouder uit de ouderraad, wordt thematisch gesproken over schoolse aangelegenheden. De school kiest het thema voor elke bijeenkomst.

Voor meer informatie klik hier.

Lid van de ouderraad
De ouderraad van de school vergadert circa 8 keer per jaar. Bij dit overleg is altijd een lid van de schoolleiding aanwezig. Met de ouderraad worden schoolontwikkelingen in de ruimste zin van het woord besproken. In dit overleg kunnen thema’s aan de orde komen die voor alle ouder(s)/verzorger(s) en hun kinderen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld vraagstukken over ouderbijdrage, de begroting, onderwijstijd, aandacht voor gezonde voeding enzovoort. De ouderraad streeft naar een samenstelling waarin van verschillende jaarlagen en opleidingen ouder(s)/verzorger(s) vertegenwoordigd zijn.

Voor meer informatie klik hier.

Lid van de DeelMedezeggenschapsRaad (DMR) 
Het Dr. Knippenbergcollege heeft een (deel) medezeggenschapsraad waarin personeel, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen vertegenwoordigd zijn. De DMR vergadert 10 keer per jaar. De vergaderingen van de DMR zijn altijd één week voor de MR vergaderingen. In dit overleg worden besluiten genomen ten aanzien van schoolbeleid. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het vaststellen van schoolregels, veiligheidsbeleid, lessentabellen, onderwijskundige veranderingen, de jaarplanning. Daarnaast volgt de DMR de uitvoering van het beleid.

Voor meer informatie klik hier.

Lid van de MedezegenschapsRaad (MR) OMO Scholengroep Helmond
Het Dr. Knippenbergcollege maakt deel uit van de OMO scholengroep Helmond. In de medezeggenschapsraad van de OMO scholengroep Helmond zijn alle drie de scholen vertegenwoordigd. Zitting hebben personeel, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. In de MR wordt het beleid van de hele scholengroep besproken en wordt instemming gegeven en worden besluiten genomen over bijvoorbeeld het schoolplan, de begroting, personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid en dergelijke.

Voor meer informatie klik hier.

Moet u aan alle overleggen deelnemen?
Het is in principe gewenst dat ouder(s)/verzorger(s) die in een DMR plaatsnemen, ook een verbinding hebben met hun achterban in de ouderraad en het is gewenst dat een ouder/verzorger die zitting heeft in de MR ook zitting heeft in de DMR. Dat vraagt echter een heel grote tijdsinvestering en is bespreekbaar.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.