Skip to content

Verzekeringen

Verzekeringen

Zoeken

Verzekeringen/schade
De school heeft een verzekeringspakket. Deze bestaat uit een aansprakelijkheids-, een reis- en een ongevallenverzekering. Deze zijn op basis van secundaire dekking afgesloten. Dit betekent dat in eerste instantie de particuliere verzekering van de leerling (of de ouders) aangesproken wordt. Vergoedt deze verzekering de kosten niet? Dan kan een beroep gedaan worden op de verzekering van de school.

De schade door een leerling toegebracht aan het schoolgebouw, de meubels, de leermiddelen enzovoort, alsmede aan de eigendommen van andere leden van de scholengemeenschap, wordt op kosten van de ouder(s)/verzorger(s) van de schuldige leerling hersteld. De ouder(s)/verzorger(s) van deze leerling worden zo spoedig mogelijk van een schadegeval in kennis gesteld. Zolang de schadevergoeding niet is betaald, kan de directeur aan de leerling de toegang tot de school weigeren. De directeur deelt dit per aangetekende brief met bericht van ontvangst mede aan de ouder(s)/verzorger(s) van de desbetreffende leerling. Bij geconstateerde diefstal of vernielingen kan de school de politie inschakelen.

Aansprakelijkheidsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school, met inbegrip van de leerlingen en zij die voor de school actief zijn (zoals personeel, vrijwilligers en bestuursleden), dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is echter niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Er is pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag. Komt er tijdens de gymles bijvoorbeeld een bal tegen een bril? Dan hoeft de school deze kosten niet te vergoeden.

De school is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Het is dus belangrijk dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke eigendommen (kleding, fiets, bril enzovoort) of voor verlies of diefstal ervan. Ook niet als deze zijn opgeborgen in een kluisje. Het is aan te raden hiervoor zelf een verzekering af te sluiten. Overigens behouden wij als school ons het recht om, indien wij dit noodzakelijk achten, kluisjes te inspecteren.

Reisverzekering
Onder de doorlopende reisverzekering zijn deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen verzekerd tegen personenschade en zaakschade. Vindt u de dekking onvoldoende? Dan kunt u uw kinderen op eigen initiatief bijverzekeren. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de raad van bestuur geen aansprakelijkheid.

Schoolongevallenverzekering
De ongevallenverzekering dekt letselschade ten gevolge van een ongeval gedurende schooltijden en evenementen in schoolverband. De verzekering geldt ook als een leerling onderweg naar school of naar huis een ongeluk krijgt. De leerling moet dan wel de kortste weg gevolgd hebben. Deze verzekering is een aanvulling op de eigen verzekering. Materiële schade (kleding, fiets, bril enzovoort) is niet gedekt door deze verzekering.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.