Skip to content

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Zoeken

Preambule
De wet op het voortgezet onderwijs verplicht Ons Middelbaar Onderwijs om een klachtenregeling vast te stellen en een klachtencommissie in te stellen. Volgens de wet kunnen ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en personeelsleden klachten indienen over gedragingen en beslissingen van het bestuur of het personeel.

Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie. Door de klachtenregeling ontvangen het bestuur en de school signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. Met de klachtenregeling van Ons Middelbaar Onderwijs streven we daarom naar een zorgvuldige behandeling van klachten. Zo wordt niet alleen het belang van de betrokkenen gediend, maar ook het belang van de school.

Het spreekt voor zich dat klachten op een behoorlijke manier worden afgehandeld. Daarbij nemen we ook ten opzichte van de aangeklaagde een behoorlijke afhandeling in acht. Als een klacht die is ingediend onterecht blijkt te zijn, zullen het bestuur en de directie van de school zich inspannen om de betrokkenen indien nodig zo goed mogelijk te rehabiliteren.

Elke school heeft een voorfase klachtbehandeling. Deze voorfase biedt de mogelijkheid een klacht op school af te handelen. Pas als daar geen oplossing uit volgt kan de klacht officieel ingediend worden bij de klachtencommissie.

Ons Middelbaar Onderwijs heeft één klachtencommissie ingesteld voor de klachtenregeling en de regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie. Het adres van de klachtencommissie is : Postbus 90154, 5000 LG Tilburg. Het telefoonnummer is 013-5944446, e-mail: omo@wispa.nl.

De volledige klachtenregeling van Ons Middelbaar Onderwijs kunt u vinden via www.omo.nl.

Voorfase klachtenafhandeling op schoolniveau
Elke school wil klachten zoveel mogelijk voorkomen. Mocht zich echter toch een klacht voordoen, dan moet deze klacht op een effectieve manier worden opgelost. De school gaat er hierbij van uit dat klachten in de regel van eenvoudige aard zijn en in principe binnen de school kunnen worden opgelost. De school hanteert bij de afhandeling de volgende uitgangspunten:

 • Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden geuit. Een mondelinge klacht kan tegen een ieder worden geuit. De persoon binnen de school die de klacht ontvangt heeft de verantwoordelijkheid om hier iets mee te doen. De fase is informeel.
 • Schriftelijke klachten kunnen het gevolg zijn op een in eerste instantie geuite mondelinge klacht, of direct zijn ingediend zonder dat de klager eerst informeel contact heeft gehad met de aangeklaagde.
 • Schriftelijke klachten kunnen worden ingediend bij de directeur/directielid die ervoor zorgt dat de klacht wordt afgehandeld. Uitgangspunt hierbij is dat de klacht wordt afgehandeld door de betrokkene/aangeklaagde zelf of, als dit niet mogelijk is, door zijn direct leidinggevende.
 • De afhandeling van de klacht moet op een behoorlijke manier gebeuren. Hierbij staat bemiddeling om tot een oplossing te komen voorop. Onder behoorlijke afhandeling wordt in ieder geval verstaan:
  • Het verstrekken van voldoende informatie aan de klager
  • De klager in de gelegenheid stellen zijn/haar klacht toe te lichten
  • Eventueel informatie vragen aan derden
  • Afhandeling binnen een redelijke termijn.

Indien een klacht wordt behandeld door een ander dan degene tegen wie de klacht is ingediend, dient ook ten aanzien van de aangeklaagde een behoorlijke afhandeling in acht te worden genomen.

De afronding van een schriftelijke klacht gebeurt door een schriftelijke mededeling van de directeur aan de klager. Daarin wordt aangegeven wat de bevindingen en de conclusies zijn naar aanleiding van de klacht. Indien de klacht door bemiddeling is opgelost, wordt aangegeven op welke wijze dit is geschied.

De klager heeft vervolgens altijd nog de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de klachtencommissie van Ons Middelbaar Onderwijs.

Tegen het besluit van de directeur/rector aangaande toelating, bevordering en afwijzing tot een volgend leerjaar, schorsing en definitieve verwijdering, kunnen belanghebbenden – binnen 6 weken na de bekendmaking – schriftelijk beroep aantekenen bij het college van beroep Regio Oost. Het College beslist binnen 4 weken na ontvangst van het beroepsschrift, doch niet eerder dan nadat de (kandidaat)leerling en diens ouder(s), voogd(en) of verzorger(s) in de gelegenheid zijn gesteld te worden gehoord en zij kennis hebben kunnen nemen van de adviezen of rapporten die betrekking hebben op het besluit. Indien het College het beroepschrift gegrond verklaart, vernietigt het College, schriftelijk en met redenen, omkleed het bestreden besluit.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.