Skip to content

Toelating en extra ondersteuning

Toelating en extra ondersteuning

Zoeken

Alle leerlingen van groep 8 schrijven zich in maart in bij een school van voortgezet onderwijs. Het advies van de basisschool is bij inschrijving leidend. Een toelatingscommissie beslist over toelating op basis van het overdrachtsdossier.

Het merendeel van de ingeschreven leerlingen heeft voldoende aan de basisondersteuning die het Dr. Knippenbergcollege biedt. We hebben het dan over de ondersteuning door mentor en de vakdocenten, maar ook de deelname aan een faalangsttraining, sociale vaardigheidstraining, een training voor technisch lezen of spellen. 

De mentor
De mentor is de spil in de basisbegeleiding. Hij zorgt voor een veilige groep, hij is als coach ook verantwoordelijk om de leerlingen succesvol te begeleiden. Ook is de mentor de gesprekspartner van de
ouder(s)/verzorger(s), om samen met hen het welbevinden en de ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Wanneer meer nodig is
Een klein deel van de aangemelde leerlingen heeft meer (structurele) ondersteuning nodig. Het overdrachtsdossier wordt in behandeling genomen door de zorgcoördinator. Het gaat dan over leerlingen:

  • waarvoor Nederlands de tweede taal is;
  • die vanwege een diagnose bijv. AD(H)D of ASS meer ondersteuning nodig hebben;
  • die dyslexie of dyscalculie hebben (lees hier het protocol);
  • die motorische of fysieke beperkingen hebben.

Om het kind in beeld te krijgen zal de zorgcoördinator het overdrachtsdossier van de basisschool bekijken, gesprekken voeren met de leerling en zijn ouder(s)/verzorger(s) en contact opnemen met de leerkracht of intern begeleider van de basisschool. Het doel is daarbij de ondersteuningsbehoefte scherp in beeld te krijgen.

Het is fijn als ouder(s)/verzorger(s) al ruim voor de aanmelding contact opnemen met de zorgcoördinator de heer M. van de Ven voor een voorbespreking.

Plaatsing
Nagenoeg alle ingeschreven leerlingen worden geplaatst, behalve de leerlingen:

  • die een lager advies hebben dan kansklas mavo. Zij melden zich alsnog aan bij een school met een passend onderwijsniveau. De zorgcoördinator kan hierin adviseren;
  • waarbij het Dr. Knippenbergcollege na onderzoek niet of onvoldoende in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien. Deze leerlingen worden aangemeld bij de Advies Commissie Toewijzingen van het Samenwerkingsverband VO Helmond-Peelland voor een ambulant arrangement of een toelaatbaarheidsverklaring voor het Speciaal Voortgezet Onderwijs.

Extra ondersteuning
Naast de basisondersteuning kan er op het Dr. Knippenbergcollege nog extra ondersteuning ingezet worden:

  • didactische ondersteuning: huiswerk, planning, leerstrategieën, dyslexie, dyscalculie, spelling, woordenschat, technisch lezen en vakbegeleiding;
  • didactische- en sociaal-emotionele ondersteuning vanuit binnenboord voor leerlingen met een structurele ondersteuningsbehoefte;
  • sociaal-emotionele ondersteuning: counseling, training bij depressiviteit en examentraining.

Voor de extra ondersteuning heeft de school een deskundig team bestaande uit: 2 remedial teachers, vertrouwenspersonen, 2 orthopedagogen, een pedagoog binnenboord en een zorgcoördinator. Daarnaast is vanuit de gemeente Helmond een gezins- en jongerencoach als eerste aanspreekpunt aan de school verbonden.

De extra ondersteuning krijgt zoveel mogelijk in de klas vorm. Het zorgteam adviseert en coacht de mentoren en vakdocenten om passend te kunnen begeleiden in de klas. Ook initieert het zorgteam speciale trainingen voor leerlingen bijvoorbeeld plannen en organiseren. In uitzonderlijke gevallen kan een kortdurende 1 op 1 begeleiding plaatsvinden.

Nog meer informatie kunt u vinden op www.passendonderwijs.nl en in het Schoolondersteuningsplan.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.